Tuesday, April 16, 2013

మంటలతో ముఖ సౌదర్యం!!!....ఫోటోలు మరియూ వీడియో

ఇది చైనా లో మొదలైనా ఈ మధ్య ఈ పద్దతితో ముఖ సౌందర్యం చేయడం ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ మొదలుపెట్టేరు.


No comments:

Post a Comment