Thursday, October 25, 2012

"జూరాసిక్ పార్క్" సినిమాలోని ఘాతక మృగాలను ఎలా చేసేరు వివరించేరు...ఫోటోలు

3,9,10,11,12 ఫోటోలు జిఫ్ ఫోటోలు...జిఫ్ లో కనబడకపోతే మీ కర్సర్ ను ఫోటో మీద ఉంచి ఒక సారి కదిలించండి

Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

No comments:

Post a Comment